TANIŞ  OLUN - AYTƏKİN  ƏZİZ

MÜSAHİBƏ 13:38 / 11.07.2024 Baxış sayı: 606

 

Bir  ələbə  qız- Lənkəran  Dövlə  Universitetinin   tələbəsi-AytəkinƏziz  şeirlərini  mənim  ünvanıma  göndərib.  Mən  də  bu   şeirləri  oxudum. Heç  üzünü  görmədiyim  bu  tələbə  qızın  istəyi  odurki, şeirləri  barədə  fikir  bildirim.

Ədəbiyyata  gəlmək b bəlkədə  asandır, amma  ədəbiyyatda  qalmaq  bu  qədər  kütləvi  şeir   izdihamında  qalmaq  çox  çətindir. Gərək  istedadın  olaki, şeir  aləmində  hər  çətinliyə  dözəsən. Mən  bu  istedad   işartılarını  Aytəkində  görürəm.

Böyü  k  rus  şairi  SergeyYesenin   yazırdıki: "Bəli, şair  olmaq  odurki, gərək,

Pozmayıb  həyatın  ilk  qanununu,

Öz  damarlarından  qan  ıçəkərək 

 Vurub  isidəsən  özgə  qanını.

Qoy  lap  qurbağanın  nəğməsi  olsun,

Dünyaya  təzə  bir  nəğmə  ver  ancaq".

Aytəkin, qızım, sənin  şeir  yazmaq  istedadın  var, amma  bu  istedadı   gərək  cilalayasan, hər  şeiri  bədii  təsvir  vasitələri  ilə  düşünmək  deməkdir.

Gənclik  sevgiil  deyil. Vətən  sevgisivar, ana  sevgisivar, təbiət  sevgivar, gözəlliyə  sevgi  var.

Birsözlə, yazılmalı  çoxşey  var. Bir  solmuş  yarpaqdanda  şeir  yazmaq  olar, bir  ananın  oğuli   ntizarrındanda, bir   şəhid  qanındanda... Şeirağlamaq-sızlamaq, göz  yaşı  tökmək  deyil.

Sənin  şeirlərindən  bir  neçəsini  seçdim, istəyirəmki, onlarıhamıoxusun, ondarbuşeirlərbarədəfikirbildirsinlər. Hələliksənəuğurlararzulayıram. Və   inanıramki, gələcəyin  gözəl  bir  şairiyaşayırLənkəranda. 

 

Hörmətlə: VaqifYusifli

 

Gözlədimgünəşi, qarı,

Keçdixoşbəxtlikqatarı.

Zamandeyilgünahkarı,

Eləözümgecikmişəm...

Yollarqaldıheyyarıda

Gahdənizdə, gahquruda.

Ayrılandahasarıda

Güldən, çiçəkdənçəkmişəm...

Pəncərəyə, qapıyahəm,

Gözyaşlarısalıbdınəm.

Kərpicidərd, suvağıqəm

Bueviözümtikmişəm...

 

***

Bilmirəmamma...

Sənmənimeşqimidanabilərsən

,

Birnağıl, biryuxusanabilərsən.

Sənisevdiyimiqanabilərsən,

Niyəsevdiyimibilmirəmamma...

Yenəhəsrətininyağışıyağır,

Qəlbimə "sən" damırbaxağır-ağır.

Ürəyimnəyerə, nəgöyəsığır,

Niyəsevdiyimibilmirəmamma...

İçindəqəmyatangözünüsevdim,

Qəlbini, ruhunu, özünüsevdim.

Mənsəninsəhvini, düzünüsevdim,

Niyəsevdiyimibilmirəmamma...

Əlimsaçlarındaoynamasada,

Səsinieşidimolsaqısada.

Əvvəl-əvvəlqanımqaynamasada,

Niyəsevdiyimibilmirəmamma...

Allahçıxararaqönüməsəni,

Hədiyyəmiverib, dərdmənəsəni?

Buqədəruzaqkənmənyenəsəni

Niyəsevdiyimibilmirəmamma...

Həsrəti, hicranı, qəhəribildim,

Gecənəçəkmişəmsəhəribildim.

Biziayrısalanşəhəribildim,

Niyəsevdiyimibilmirəmamma...

Özümüboş, qurusaxsıbilirəm,

Ömrünüömrümünnaxşıbilirəm.

Sənisevdiyimiyaxşıbilirəm,

Niyəsevdiyimibilmirəm, amma...

 

 

Rol...

 

Bəzənmənasızolur "hərnə"yində, "heç"ində,

Yerinolmayanlarayerolmasıniçində.

Sanmasənədeyirəm, eləmənimüçündə

"Yersizlər" birkolimiş...

Yalandadadoğruvar, olmadınyalanqədər,

Hərinsaninsanolurvicdanıolanqədər.

Qəlbimialmadılarahımıalanqədər

Ahımnecəbolimiş...

Gözdəndüşübölənintutulmazdahayası,

Qalmağındanyaxşıdırinankiqalmaması.

Öz-özündənqaçmağayolununolmaması

Özüdəbiryolimiş...

Eləkigecədüşür, mənigötürürfikir,

Budünyanıbaşımagahyıxırdır, gahtikir.

Hərəninbirtərəfiağrıdanəziyyətçəkir,

Məndəkidəsolimiş...

Ürəknəqəribədir, bilinmirsolu, sağı,

Adamayaxınoluryaxınaqoymadığı.

Buhəyatsəhnəsindəhamınınoynadığı

Səndeməbirrolimiş.

İnanabilmərəm...

Öldürməözünüindibuqədər,

Mənsənəinanabilmərəmdaha...

Edənetdiyiniyenədəedər,

Mənsənəinanabilmərəmdaha...

Mənə "sən" deyilsən, nə "siz" deyilsən,

Rahatol, sağalmazbirizdeyilsən.

Sənki, pakdeyilsən, təmizdeyilsən,

Mənsənəinanabilmərəmdaha...

Arabirgizlicəgözündolsada,

Qəlbindərgahımanamazqılsada,

Eşqinqürurundanböyükolsada,

Mənsənəinanabilmərəmdaha...

Səniürəyimdəgizligömmüşəm,

Nəsözdanışmışam, nədədinmişəm.

Bax, məndəçevrilib "sən"ədönmüşəm,

Mən "sən"əinanabilmərəmdaha...

Əzabıniçinəçoxatmaməni,

Başqagözəllərləbirtutmaməni.

Mənaxıdemişdimaldatmaməni,

Mənsənəinanabilmərəmdaha...

Yalanmı? Doğrumu? Bilmədimnəsən,

Keçdimgünahındanmənəneyləsən...

Doğrudasöyləsən, düzdəsöyləsən,

Mənsənəinanabilmərəmdaha...

 

 

Uzaqyaxınlıq...

 

Sənindəyanındauşaqlaşmasam,

Bəskiminyanındauşaqlaşımmən?!

Səndəmiaradaqoyursanməni?

İndisəndəndəmiuzaqlaşımmən?

Nəuzaqqalırsanuzağımkimi,

Nədəyaxınkimiyaxınolursan.

Nəzamandarıxsamhəsrətdəqaldım,

Bəssəndarıxandahardaqalırsan?

Bilirəmhəmişəyolçəkirgözüm,

Bilmirəmbuyolunharasındayam.

Bizimaramızaşəhərlərgirir,

Yaxınlauzağınarasındayam...

niöldürürbuuzaqyaxınlıq,

Gözümdənyorğunluqelətökülür...

Dahagecələriyatabilmirəm,

Yuxumdataqətimkimiçəkilir...

Ayrılabilmərəmsəndənəzizim,

Sənkiməsum-məsumtəkbaxanımsan.

Yaxınımdaolanuzaqdırmənə,

Sənsəuzağımdaənyaxınımsan.

 

 

Amerikanınqardaşı...

 

Eybuböyükölkəninsənəddə "vətəndaşı",

Sənki, olabilmədinbuVətəninbirdaşı...

Buqürbətdüşkünlüyühardanhopubcanına?

Avropanındostusan, Amerikanınqardaşı...

Butənhaküçələribirdəizdihamdagör,

Birbədənliktabutda, birqəbirlikqumdagör.

HərşəhidinbirovuctorpağıdaVətəndi,

Beləgörəbilmirsən, gözləriniyumdagör...

Budiluzatmağındanbirdəfəkeçolmasa,

Əlinivicdanınabiruzatheçolmasa.

Yerisəngərdeyilsəköksündəkiürəyin,

Cəbhəninarxasındasusmağıseçolmasa...

Gülləsəsiyağışınsəsideyilxoşgələ,

Xoşgünüçünmeydanagərəkneçəbaşgələ...

Kaşigidlər, ərənlər, nəroğullaryerinə

Düşməningülləsinəxəyanətkartuşgələ...

Məndəsilahtutmağaolsaidiixtiyar,

Heçolmadığımqədərolacaqdımbəxtiyar.

Əsgərlikdənqaçanıhərçağırış "tutanda"

Onacəhənnəmgəlircənnətolanbudiyar...

MənVətəninhəmqızı, həmdəkibiroğluyam,

Kimdəbağlıolmasa, mənvətənəbağlıyam!

ParçalanmışiçimdəbirVətənimbütövdür,

Şuşalıyam, talışam, aranlıyam, dağlıyam!